RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o.

+48 22 299 26 70

Top
RMP PolskaRegulamin
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu dostępnego pod adresem www.rmp-polska.pl (dalej: Portal), w tym dostępu do treści tam umieszczonych, sklepu internetowego lub innej usługi oferowanej poprzez Portal przez RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o. (dalej: Instytut) z siedzibą w Warszawie (03-930), ul. Alfreda Nobla 9 lok. 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493004, posiadającą kapitał zakładowy 150.000,00 zł, NIP: PL1070028547, Regon: 147043308, tel. (22) 299 26 70, e-mail: rmp@reissprofile.pl.
  2. W celu skorzystania z Portalu osoba zainteresowana (dalej: Użytkownik) powinna dysponować: urządzeniem z dostępem do sieci internetowej i przeglądarki internetowej Internet Explorer co najmniej w wersji 7.0, Mozilla Firefox 3.5, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 9.5. Koszt połączenia z siecią Internet i spełnienia ww. wymogów technicznych ponosi Użytkownik.
  3. Z zastrzeżeniem czasu niezbędnego na konserwację, Portal jest dostępny 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
  4. Podczas korzystania z Portalu Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także obowiązek powstrzymania się od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Portalu.
 2. Usługi oferowane przez Portal – zasady ogólne
  1. Portal rmp-polska.pl jest portalem internetowym umożliwiającym przeglądanie i odczytywanie przez Użytkowników materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, materiałów wideo, danych itd.) w nim zamieszczanych w ramach bezpłatnego dostępu, a także dokonywanie zakupu produktów oferowanych przez Instytut lub dostępu do innych funkcjonalności zgodnie z ich opisem w niniejszym Regulaminie.
  2. Oferta świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Instytut. Instytut uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia usług w drodze zmiany Regulaminu, bądź w zakresie nieokreślonym Regulaminem, informując o tym na stronie Portalu, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia określonych usług lub określonych zakupów.
  3. W przypadku udostępnienia przez Instytut odpłatnych usług lub możliwości zakupu produktów Użytkownika obowiązuje cena usługi lub produktu podana mu przy wyborze odpłatnego produktu lub usługi, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.
  4. Z uwzględnieniem ust. III pkt 1. lit. A ppkt 4 poniżej, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Portalu przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Portalu, wysłanie do Instytutu pytania związanego z określoną tematyką Portalu, zapisania się do Newslettera).
  5. Instytut zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Portalu (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia i materiały wideo) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Portalu wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
  6. Poprzez Portal Użytkownik może uzyskać informacje na temat usługi profilowania motywacyjnego – klikając „Zamów” przy tym produkcie, Użytkownik zostanie skierowany do formularza kontaktowego pozwalającego na zadanie pytania lub zgłoszenie zainteresowania taką usługą. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie lub umówić się na przeprowadzenie profilowania Użytkownik obowiązany jest podać w formularzu prawidłowe dane kontaktowe umożliwiające Instytutowi udzielenie Użytkownikowi odpowiednich informacji.
 3. Postanowienia szczegółowe dotyczące wybranych funkcjonalności w Portalu
  1. Sklep internetowy
   1. Zasady składania zamówienia
    1. Użytkownik, może poprzez Portal zamówić publikacje Instytutu lub inne materiały udostępniane przez Instytut. W tym celu należy wybrany produkt dodać do koszyka, zatwierdzić wybór, klikając przycisk “Przejdź do kasy”, a następnie wypełnić formularz zakupowy dostępny na stronie internetowej Portalu. Warunkiem prawidłowego złożenia zamówienia jest zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem (który będzie go obowiązywać w trakcie realizacji zamówienia), podanie przez Użytkownika wymaganych formularzem danych kontaktowych wraz z prawidłowym adresem e-mail oraz zobowiązanie się do uiszczenia opłaty za wybrany produkt.
    2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Instytut. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma potwierdzenia zamówienia na adres e-mail w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, powinien niezwłocznie skontaktować się z Instytutem celem wyjaśnienia statusu zamówienia. Zamówienia, w których dane Użytkownika będą niepełne lub adres e-mail nieprawidłowy (tj. nie będzie możliwe dostarczenie potwierdzenia przyjęcia zamówienia), nie będą realizowane do czasu ich uzupełnienia lub poprawienia.
    3. Umowa sprzedaży zawarta zostaje z chwilą akceptacji przez Instytut zamówienia, o czym Użytkownik zostaje zawiadomiony w potwierdzeniu zamówienia.
    4. Użytkownik może zamówić produkt dla osoby trzeciej. Wówczas podczas składania zamówienia niezbędne jest wskazanie adresu doręczenia dla osoby, dla której zamawiany jest dany produkt.
   2. Ceny
    1. Cena podana przy oznaczeniu produktu jest wyrażona w polskich złotych.
    2. Każdy produkt opatrzony jest ceną netto i brutto.
    3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.
    4. Instytut prezentuje aktualną cenę poszczególnych produktów w Portalu i zastrzega sobie prawo wprowadzania do oferty nowych artykułów lub promocji cenowych. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę produktu objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.
   3. Realizacja zamówień
    1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po dokonaniu płatności poprzez platformę Tpay.com – po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków dokonywania płatności w tym serwisie – niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Instytutu (zazwyczaj 2 dni robocze od dnia wykonania płatności przez Użytkownika).
    2. W ramach realizacji zamówienia Instytut nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania opłacenia zamówienia dokonuje wysyłki produktu do Użytkownika lub wskazanej przez niego osoby. Wysyłka jest realizowana przez zewnętrzną firmę kurierską w dni powszednie za opłatą wskazaną przy zamawianiu.
    3. Odbiór zamówionych produktów możliwy jest bez dodatkowych opłat w siedzibie Instytutu.
    4. Instytut wystawia za zakupione produkty fakturę VAT lub paragon fiskalny, dokument jest wysyłany na życzenie Użytkownika na adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika.
    5. Instytut ma obowiązek realizacji prawidłowo złożonego zamówienia i dostarczenia produktów bez wad.
  2. Blog
   1. Przedmiot usługi Blog
    1. Blog umożliwia nieodpłatne przeglądanie i odczytywanie treści zamieszczanych przez autora Bloga.
   2. Korzystanie z usługi Blog
    1. Przeglądanie i odczytywanie treści nie wymaga żadnej rejestracji przez Użytkownika.
    2. w razie wykrycia treści niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem lub w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich. lub powszechnie obowiązującą netykietę i kulturę wypowiedzi – należy skontaktować się z autorem Bloga w celu ich usunięcia lub zgłosić e-mailem Instytutowi na adres: rmp@reissprofile.pl.
   3. Dostęp do treści osób trzecich
    1. Na Blogu mogą być umieszczone linki otwierające strony internetowe należące i zarządzane przez osoby trzecie. Odesłania otwierają się w nowej karcie przeglądarki. Autor Bloga nie odpowiada za dostępność, treść ani jakość tych stron.
  3. Newsletter
   1. Przedmiot usługi Newsletter
    1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Instytut informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”.
   2. Zamówienie usługi Newsletter
    1. Zamówienie bezpłatnej usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika rejestracji na stronie Portalu, która polega na:
     1. podaniu adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
     2. wyrażeniu zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
     3. zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu,
     4. naciśnięciu (kliknięciu) linku „Zapisz się!”,
    2. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Podanie tego adresu jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
   3. Informacje udostępniane w Newsletter
    1. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Instytutu, aktualnych promocjach, informacje o działalności Instytutu, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron na temat motywacji.
   4. Częstotliwość wysyłki Newsletter
    1. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
   5. Rezygnacja z usługi Newsletter
    1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter. W tym celu należy nacisnąć (kliknąć) link „Wypisz się” udostępniany w stopce każdego Newslettera. W razie zmiany adresu poczty elektronicznej Użytkownik powinien nacisnąć (kliknąć) link „Aktualizacja danych” dostępny w stopce każdego Newslettera.
 4. Reklamacje, zasady odstąpienia od umowy, rozwiązywanie sporów
  1. Reklamację dotyczącą zamówień w sklepie internetowym lub innych usług w Portalu można złożyć bezpośrednio w Instytucie, telefonicznie, poprzez e-mail lub pisemnie na adres: ul. Alfreda Nobla 9 lok.7, 03-930 Warszawa, tel. (22) 299 26 70, rmp@reissprofile.pl. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, wskazanie żądania i sposobu kontaktu – czy pisemnie czy poprzez e-mail. Reklamacje rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a odpowiedź kierowana jest na adres podany w reklamacji.
  2. Instytut zapewnia, iż żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. W przypadku zakupu w sklepie internetowym, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia dokonania zakupu w sklepie internetowym. Odstąpienie może zostać złożone zarówno na formularzu, jak i w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Instytutu. Formularz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Instytut niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail Użytkownika. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika, z którego wykonano płatność, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Instytut produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu. Za nieterminowy zwrot środków Użytkownikowi przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
  4. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu w zakresie sprzedaży konsumenckiej między konsumentem a Instytutem u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl. Konsument może także zwrócić się do np. Inspekcji Handlowej lub innych uprawnionych podmiotów, których wykaz dostępny jest pod adresem www.uokik.gov.pl. o wszczęcie pozasądowego sposobu rozwiązania sporu z Instytutem. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny.
  5. Poniżej Instytut prezentuje także łącze do platformy ODR pozwalającej Użytkownikowi będącemu konsumentem na zgłoszenie skargi do uprawnionego podmiotu w zakresie świadczonych przez Instytut usług przez Internet: Internetowe rozstrzyganie sporów.
 5. Prywatność, dane osobowe
  1. W przypadku niektórych usług, w szczególności w przypadku korzystania ze sklepu internetowego, Instytut będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników wskazane na formularzu rejestracyjnym do newslettera lub formularzu zamówienia lub dane osobowe innych osób, które zostaną przez Użytkownika wskazane w tym formularzu. Administratorem tych danych osobowych jest RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (03-930), ul. Alfreda Nobla 9 lok. 7.  Instytut zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Instytut może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z Portalu zawarte są w odrębnej Informacji dostępnej: www.rmp-polska.pl/informacje.
  2. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (dalej: Google), która używa tzw. cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Poza informacjami generowanymi przez cookies Google nie będzie otrzymywała od Instytutu żadnych danych osobowych Użytkowników Portalu. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji Portalu może okazać się niemożliwe. Korzystanie z Portalu wiąże się zatem z przetwarzaniem przez Google danych dotyczących Użytkownika w sposób i w celach określonych powyżej. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności: rmp-polska.pl/polityka-prywatnosci/.
 6. Odpowiedzialność
  1. Instytut ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne świadczonych usług i sprzedawanych produktów.
  2. Instytut nie udziela żadnych gwarancji dotyczących sprzedanych usług lub produktów.
  3. Wszelkie usługi i, produkty dostępne w Platformie chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek korzystanie z nich z naruszeniem tych przepisów skutkować może odpowiedzialnością karną lub odszkodowawczą Użytkownika.
  4. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie lub jakimkolwiek innym urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z usług Portalu.
  5. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Portalu z powodu siły wyższej, a także z powodu działań lub zaniechań Użytkownika oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
  6. Instytut zastrzega możliwość czasowego zawieszenia działalności Portalu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej – o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Portalu.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Umowa o świadczenie bezpłatnych usług w Portalu ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Portalu, to jest zamknięcia strony www. Portalu lub rezygnacji z usług Newslettera lub innych usług udostępnionych przez Instytut. W przypadku zakupu w sklepie internetowym udostępnionym w Portalu, Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od tej umowy zgodnie z pkt IV ppkt 3
  2. Instytut uprawniony jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie z przyczyn organizacyjnych lub prawnych, w szczególności jeżeli: a) nastąpiła zmiana funkcjonalności Portalu lub wprowadza się nowe usługi w Portalu, b) nastąpiła zmiana przepisów prawa, lub c) jest to niezbędne ze względu na interes Użytkowników. Zmieniony Regulamin umieszczany jest w Portalu, przy czym zmiana danych teleadresowych lub kontaktowych dotyczących Instytutu określonych w Regulaminie nie stanowi zmiany Regulaminu.. W przypadku sklepu internetowego zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkownika, a w szczególności pozostaną bez wpływu na zamówienia złożone przed ogłoszeniem zmian – a które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.
  3. O ile Instytut i Użytkownik nie uzgodnią inaczej, wszelkie spory wynikające korzystania z Portalu rozpatruje właściwy miejscowo sąd powszechny.
  4. Prawem właściwym w stosunkach Instytutu z Użytkownikiem jest prawo polskie.
 8. Załączniki
  1. Wzór odstąpienia od umowy